• Політика конфіденційності

Ми визнаємо важливість конфіденційності інформації та прагнемо захищати персональні дані наших користувачів. У цьому документі описується порядок здійснення обробки персональної інформації, види інформації, що збирається, мети збору цієї інформації та контактна інформація для користувача щодо внесення змін або видалення його персональних даних.

 • Збір та використання персональної інформації

Власником та розпорядником персональними даними користувачів сайту http://www.dentart.org є Навчальний центр «Аполлонія».

При використанні користувачем сервісів сайту http://www.dentart.org ми виконуємо обробку таких персональних даних: даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; — файлів cookie; — ір-адреси; — Налаштування та налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

Ми збираємо лише ті персональні дані (наприклад, Ваше ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, номер контактного телефону тощо), які свідомо та добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних з метою використання сервісів сайту, що відповідно до вимог законодавство є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої у цій Політиці метою їхньої обробки.

Ми збираємо дані про статистику відвідування сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на сайті.

 • Обробка персональних даних

Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в базі персональних даних або в окремій таблиці бази даних сайту.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Степового Фронту, 29.

 • Цілі використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються з метою інформування про нові випуски журналу «ДентАрт», статус підписки на журнал, новини, заходи та найближчі курси Навчального центру “Аполлонія”.

 • Захист персональних даних

Ми надаєм доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Навчального центру «Аполлонія».

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) на користь національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 • Взаємодія з третіми особами щодо персональних даних

Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства на прохання суб’єкта персональних даних. Ми розуміємо, що особиста інформація є цінністю та невід’ємним змістом, у тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому ми вживаємо всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, яка добровільно та усвідомлено передається останніми Компанії.

На сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно з інформаційною метою). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим ми рекомендуємо ознайомитися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

 • Cookies

На сайті використовуються Cookies, відбувається збір даних про відвідувачів за допомогою сервісів Google Analytics. Ці дані служать для збору інформації про дії відвідувачів на сайті, для покращення якості його змісту та можливостей. У будь-який час Ви можете змінити параметри в налаштуваннях Вашого браузера таким чином, щоб браузер перестав зберігати всі файли cookie, а також сповіщав їх про надсилання. При цьому слід врахувати, що в цьому випадку деякі послуги та функції можуть перестати працювати.

 • Зміна Політики конфіденційності

На цій сторінці Ви зможете дізнатися про будь-які зміни цієї політики конфіденційності. В особливих випадках Вам буде надіслано інформацію на Вашу адресу електронної пошти.

 • Контактна інформація

Внести зміни або запросити видалення своїх персональних даних Ви можете звернувшись до нашого менеджера (09.00-18.00).

???? +38(066)674-91-65 
✉ nickolay@radlinsky.com.ua

 • Privacy policy

We recognize the importance of confidentiality of information and strive to protect the personal data of our users. This document describes the processing of personal information, the types of information collected, the purpose of collecting this information and contact information for the user to make changes or delete his personal data.

 • Collection and use of personal information

The owner and manager of the personal data of the users of the site http://www.dentart.org is the Training Center «Apollonia».

When the user uses the services of the site http://www.dentart.org, we perform the processing of such personal data: data provided by the user both when completing the registration forms and in the process of using the services; — cookies; — ір-address; — Parameters and settings of Internet browsers (User-agent).

We collect only those personal data (for example, your name and surname, e-mail address, contact phone number, etc.) that you have consciously and voluntarily provided by you as a subject of personal data in order to use the services of the site, which in accordance with the requirements legislation is the consent of the subject of personal data to the processing of their personal data in accordance with the purpose of processing them formulated in this Policy.

We collect data on statistics of visiting the site. Information can contain information about connections, traffic, the user’s browser, as well as the date, time, duration of work on the Internet and finding it on the site.

 • Processing of personal data

The provided personal data is processed and can be stored in the database of personal data or in a separate table of the site database.

The place of storage and processing of personal data is located at:

29 Stepovogo Fronty st., Poltava, Ukraine

 • The purpose of use of personal data

Your personal data is used to inform about new issues of DentArt magazine, the status of the subscription to the magazine, news, events and the nearest courses of the Apollonia Training Center.

 • Protection of personal information

We provide access to information and personal data only to authorized employees who have agreed to ensure the confidentiality of such information and data in accordance with the requirements of the Apollonia Training Center.

The dissemination of personal data without the consent of the personal data subject or authorized person is allowed in cases determined by law and only (if necessary) in the interests of national security, economic welfare and human rights.

 • Interaction with third parties regarding personal data

We do not transfer personal data to third parties, except when such transfer is a requirement of the law, at the request of the subject of personal data. We understand that personal information is a value and inalienable content, including personal non-property rights of any individual, and therefore we take all possible measures to protect the personal information of users, voluntarily and knowingly transmitted to us by the latter.

The Site may contain links to other websites (for information purposes only). When you click on a link to other websites, this policy will not apply to such sites. In this connection, we recommend that you familiarize yourself with the privacy policy and the personal data of each site before transferring personal data for which you can be identified.

 • Cookies

The site uses cookies, collects data about visitors using Google Analytics services. These data serve to collect information about the actions of visitors on the site, to improve the quality of its content and capabilities. At any time, you can change the settings in your browser settings so that the browser no longer stores all cookies, and also notifies them about sending. It should be noted that in this case, some services and functions may stop working.

 • Changing the Privacy Policy

On this page you will be able to find out about any changes to this privacy policy. In special cases, you will be sent information to your email address.

 • Contact Information

You can ask a question, make changes or request the removal of your personal data by contacting our manager (09.00-18.00).

???? +38(066)674-91-65 
✉ nickolay@radlinsky.com.ua