Деякі особливості мінералізуючих властивостей слини у дітей в залежності від стану вегетативної нервової системи

Протягом останніх десятиріч проблема карієсу зубів залишається в центрі уваги як організаційних служб охорони здоров'я, так і науковців. Чимала робота проведена в плані розробки та втілення в практику найрізноманітніших засобів для профілактики цього захворювання (3, 9). Відомо, що ризик виникнення карієсу обумовлений цілою низкою мікробiологічних факторів, загальним станом організму та умовами навколишнього середовища (8, 10). Але в механізмі виникнення та розвитку цього захворювання ще багато чого невідомого. Особливу увагу науковців останніми роками привернуло питання слини як захисного фактору порожнини рота та її роль в попередженні виникнення карієсу зубів (1). Доведена залежність резистентності емалі від біофізичних та біохімічних властивостей слини (4). Згідно сучасної, хоча ще й остаточно не сформованої концепції про мінералізуючу функцію слини, головна роль внасиченні емалі і онами кальцію належить білкам(6, 11).

Але дослідженням білкового складу слини з точки зору вищевказаної функції присвячені лише поодинокі розробки (13). Майже не вивчались властивості білкових сполучень, мало відома секреторна поведінка слинних залоз з погляду синтезу білків в умовах значних екологічних змін та виникаючих при цьому пристосовницьких реакцій організму.

Зрозуміло, що сьогодні в Україні значно погіршився екологічний стан середовища, важчими стають життєві умови населення. Дослідженнями відомих класиків-фізіологів Л.А.Орбелі (5) доведено, що в подібних умовах, а саме в умовах стресу, в людини відбувається компенсаційна перебудова функції нервової системи і, особливо, вегетативної, яка відіграє значну роль в пристосовницьких реакціях організму (2). Зроблені висновки, що в той час, як при позитивних подразненнях відбувається посилення тонусу парасимпатичного відділу, при різноманітних негативних, шкідливих та токсичних втручаннях посилюється тонус симпатичної частини (2). Діти реагують на всі подразнення більш енергійно і тривало, що зумовлено особливостями нервової системи зростаючого організму. Виникаючі в цьому разі різноманітні захисно-пристосовні зміни в її функції, за даними О.М.Вейна (2), не завжди будуть оптимальними для організму.

Відомо, що стан, склад і якості слини коригуються вегетативною нервовою системою. В літературі зустрічаються роботи про залежність карієсостійкості зубів від ї стану (4), Але детальной досконало це питання ще не вивчалось. Майже не розроблялись методи корекції карієсостатичних властивостей слини, не підлягала дослідженню можливість застосування з цією метою вегетотропних речовин, і особливо рослинного походження. Запропоноване дослідження виконане в плані вивчення можливостей попередження появи карієсу зубів у дітей, які мають перевагу симпатичної нервової системи.

Матеріал та методи дослідження

Об'єктом дослідження були 253 практично здорових школярів 6-8-річного віку, які за схемою О.М.Вейна (2) були розподілені на дві групи. В першу, контрольну групу, ввійшло 105 осіб, які мають врівноважений стан вегетативної нервової системи. Другу, основну групу, склало 148 їх однолітків, у котрих є перевага симпатичного відділу нервової системи

В процесі обстеження досліджувався стоматологічний статус, біофізичні властивості слини, її білковий склад та концентрація в ній іонів кальцію та фосфору. Одержані результати заносилися в розроблену спеціальну карту стоматологічного дослідження. Хворі діти, які знаходилися на диспансерному нагляді у лікарів будь-якої спеціальності, в групи не зараховувалися.

Стоматологічне обстеження проводилося згідно рекомендацій В003. Визначалась розповсюдженість, інтенсивність, приріст та редукція карієсу зубів. Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота використовувався гігієнічний індекс за Ю.А.Федоровим та В.В. Володкіною. Структурно-функціональна резистентність емалі визначалась за методом (4). Клінічна оцінка швидкості ремінералізації емалі проводилася за методом Т.Л.Редінової, В.К.Леонтьєва, Г.Д.Овруцького (7), рН слини вимірювали за допомогою рН-метру ЗВ-74 (СРСР), в'язкість — за допомогою віскозиметра Освальда (ВК-4). Швидкість слиновиділення досліджували шляхом вимірювання часу, витраченого на збирання 5 мл слини. Концентрація в слині кальцію та фосфору вивчалася шляхом полуменевої спектрофотометрії. 3 метою дослідження сумарної кількості білків слини та динаміки пролінвмістких білків було проведене клінічно-експериментальне дослідження звикористанням методу іоно-обмінної хроматографії та SDS-форезу.

Результати вивчення особливостей стану твердих тканин зубів та слини у практично здорових дітей з перевагою тонусу симпатичної нервової системи, дозволили розробити комплекс заходів, що сприяв покращенню властивостей слини у цих дітей. Особливість комплексу полягає в оригінальному способі використання широкого спектру властивостей, в тому числі стимуляції слиновиділення, спазмолітичної та заспокійливої дії рослинної сировини, а саме — м'яти перцевої, властивості якої до останнього часу подібним чином не застосовувалися (патент за № 3019169).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дані обстеження дітей з врівноваженим типом вегетативної нервової системи та з симпатотонією свідчать про те, що розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів у них достовірно вища (відповідно 58,1%+482та 91,9%+224; 3,76+0,31 та 4,61+0,18). Встановлено також і пряму залежність інтенсивності карієсу від віку як у групі з симпатотонією, так і з нормотонією. Але в контрольній групі всi вікові показники були меншими в 3, а подеколи i в 4 рази (р«005). Поряд з вивченням клінічних особливостей перебігу карієсу зубів, був досліджений гігієнічний стан порожнини рота у дітей з врівноваженим типом вегетативної нервової системи та з перевагою тонусу симпатичного відділу. За результатами аналізу гігієнічного індексу виявлено незадовільний стан гігієни порожнини рота в обох групах дітей. У контрольній групі показник становив 246+0,11, а в основній-254+006(p < 0,05).

Результати дослідження змішаної слини у дітей контрольної та основної груп підтвердили також існування залежності між станом вегетативної нервової системи та біофізичними властивостями слини. Так, в основній групі швидкість слиновиділення була достовірно зменшена (0,32+0,02 та 0,49+005; р< 0,05), а в'язкість слини (4,03+0,09 та 3,31+0,17), показники ТЕР (5,48+0,11 та 3,55+0,28) та КОШРЕ-тестів (4,62+0,11 та 2,67+0,29) збільшені в порівнянні з контролем (p <005).

Одержані дані дослідження стану твердих тканин зубів та властивостей слини, свідчать про погіршення її захисних та мінералізуючих властивостей у дітей з перевагою тонусу симпатичної нервової системи, що, в свою чергу, призводить до значного підвищення ураження зубів карієсом. Результати аналізу концентрації в слині іонів кальцію та фосфору підтверджують те , що у дітей з врівноваженим станом вегетативної нервової системи їх вміст знаходиться у межах загальновідомих величин (458+ 26 та 858+11,6). В той же часу дітей з перевагою тонусу симпатичного відділу концентрація як кальцію, так і фосфору достовірно підвищена (54,0+24 та 183,1+18,1; p 0,05). Підвищений вміст в слині елементів, необхідних для мінералізації емалі, поряд з високим ураженням зубів карієсом у дітей основної групи, підтверджують зроблений вище висновок про порушення мінералізуючих властивостей слини при підвищеному тонусі симпатичної нервової системи.

Результати експериментально-клінічного дослідження сумарної кількості білків, котрі приймають участь у захисті та мінералізації емалі, багаті на пролін (ББП)), свідчать про те, що при симпатотонії їх вміст достовірно зменшений (відповідно 5,83+0,66 та 13,22+1,54; p < 0,05). Відомо, що підвищення слиновиділення призводить до зростання в слині концентрації білків, які синтезуються в слинниx залозах. Це, в свою чергу, служитъ поштовхом до нового синтезу білків. При порушенні процесу слиновиділення з будь-яких причин, змінюється і синтезуюча функція слинних залоз. Оскільки ББП синтезуються саме слинними залозами, зрозумілий інтерес викликає дослідження секреторної спроможності останніх при підвищеному тонусі симпатичної нервової системи, 3 цією метою аналізувався білковий склад слини після стимуляції слиновиділення. На основі даних іонообмінної хроматографії та SDS-форезу, було зроблено висновок про те, що у дітей з симпатотонією після стимуляції слиновиділення достовірно зростає як загальна кількість білків, так і вміст в ній ББП (p < 0,05). Останнє дозволяє з впевненістю констатувати такий факт: підвищення тонусу симпатичного відділу призводить до погіршення саме синтезуючої, а не секреторної діяльності слинних залоз.

Висновком цілого ряду фундаментальних досліджень є можливість тренування слинних залоз щодо їх синтезуючої спроможності шляхом впливу на вегетативну нервову систему (12). Аналіз результатів іонообмінної хроматографії та SDSфорезу підтвердив доцільність застосування з цією метою 5% настою м'яти перцевої для внутрішнього вживання. Отже, кількість ББП в основній групі на кінець дослідження дорівнювала 10,48+1,63, тоді як в контрольній майже не змінилася (5,40+1,42; p < 0,05). При цьому процент приросту карієсу в контрольній групі був в 1,7 рази більший, ніж в основній.

Останнім часом надзвичайну актуальність набуває донозологічна діагностика карієсу зубів та можливість прогнозування його виникнення. Одержані результати дослідження білкового складу слини дозволяють вважати ББП інформативним показником щодо карієсостійкості емалі, а перевагу тонусу симпатичної нервової системи — фактором ризику виникнення каріозного процесу. Таким чином, аналіз виведених даних на підставі підсумків досліджень, дозволяє зробити висновок про наукове виявлення деяких невідомих раніше ланок патогенезу карієсу, усунення яких, можливо, забезпечить підвищення ефективності дії багатьох (як впроваджених раніше, так і нових) методів підвищення карієсо-резистентності емалі зубів.

Література:

 1. Боровский С.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. - М.: Медицина, 1991 - 160с.
 2. Вейн А.М. Лекции поневрологии неспецифических систем Mogra. - M., 1974.-118 c.
 3. Косенко К.Н., Пилинова А. Изучение противокариозной эффективности фторирования питьевой воды в условиях Ивано-Франковской области УССР //Организация стоматологической помощи и профилактика основных стоматологических заболеваний. - М. Медицина, 1983 - 143 с.
 4. Окушко В.Р. Кариес превентивная терапия. - Донецк, 1993. -110c.
 5. Орбели Л.А. Лекции по физиологии нервной системы ОГИЗ, 1953. - 410с.
 6. Петрович Ю.А., Подорожная Р.П. Изменения и роль множественных фосфопротеинов эмали при ее созревании и минерализации //Стоматология.-1985.-N6 - С45-48.
 7. Рединова Т.Л., Леонтьев В.К., Овруцкий ГД. Определение устойчивости зубов к кариесу. Методические рекомендации для субординаторов и врачей-интернов.-Казань, 1982-9 с.
 8. Смоляр Н.И. Мирчук БН. Профилактика, лечение кариеса и его осложнений у детей //Акт вопр. стоматологии детского возраста: Науч.труды,-Казань, 1990.-С.17-19.
 9. Стоматологічна профілактика у дітей: Л.О.Хоменко, В. І.Шматко,О.І.Остапкота ін.-Київ, 1993 -191с.
 10. Удовицкая Е.В., Парпалей Е.А. Особенности минерализации эмали постоянных интактных зубов у детей в возрасте 6-14лет//Стоматология.-1989.-N3.-С63-65.
 11. Al-Hashimi I, Levine M.J.Characterization of in vivo salivaryderived enamel pellicle/Archoral Biol.-1989.-W.34.-N4 - p. 289295.
 12. Babkin B.P. Secretory mechanism of the digestive glands. - New York, 1950 - p. 770.
 13. Loomis Ronald E., Tseng Chong-Chung, Levine Michall. Dynamics of a proline rich glycoprotein from human paroid saliva: a protein magnetic resonanse investigation//J.Biol.Macromol. - 1986. - V8. -N3.-p. 149.

Резюме

Результати вивчення особливостей стану твердих тканин зубів та слини у практично здорових людей з перевагою тонусу симпатичної нервової системи, дозволили розробити комплекс заходів, які сприятимуть підвищенню карієcoрезистентності емалі.

Некоторые особенности минерализующих качеств слюны у детей в зависимости от состояния вегетативной нервной системы

Результаты изучения особенностей состояния твердых тканей зубов и слюны в практически здоровых людей с преобладанием тонуса симпатической нервной системы, дали возможность разработать комплекс мероприятий, которые будут способствовать повышению кариесорезистентности эмали.

Some peculiarities of the saliva mineralizing qualities in children in dependence on the state of the vegetative nervous system

Summary

The results of studying peculiarities of the teeth hard tissue state and the saliva of practically healthy people with the predominance of the sympathetic system tone made it possible to work out a complex of measures that will promote the increase of caries resistance of the enamel.

Є.Н.Дичко, В.Д.Каюкова,
Дніпропетровська державна медична академія