Лікування прогнатичного прикусу запропонованим апаратом нової конструкції

Прогнатичний прикус - тяжка деформація , яка зменшує функціональну активність жувального апарату, ускладнює мову та нормальне дихання, змінює конфігурацію обличчя, характеризується протрузією верхніх фронтальних зубів, наявністю сагітальної щілини, частим порушенням стулювання зубів в сагітальному напрямі за рахунок дистального положення нижньої щелепи (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10). Закріплюючись з віком, ця аномалія приводить до різних патологічних змін зубів, навколозубних тканин, скронево-нижньощелепних суглобів (3, 7, 9). Тому для нормалізації прикусу необхідно: ліквідувати вплив неправильно функціонуючих м'язів щелепно-лицьової ділянки, губ, щік, язика; стримувати ріст та усунути протрузію фронтальних зубів верхньої щелепи; стимулювати ріст нижньої щелепив довжину (1,4, 6.). З метою підвищення ефективності лікування цієї аномалії прикусу, нами був сконструйований ортодонтичний апарат (винахід “Ортодонтичний апарат”, автори: Л.П. Григор'єва, Л.В. Смаглюк, заява N 4892245 від 17.12.1990 р. з позитивним рішенням). В апараті є базис на нижню щелепу, гвинт (його запроваджують в разі необхідного розширення нижньої щелепи), кламера Адамса, губний пелот, від котрого відходить активний елемент і який виконується з еластичних фігурних петель у вигляді неперервного ряду (4-6), вигнутих у вертикальній площині (мал. І—а, б).

Розміщення основних частин апарата в порожнині рота показано на малонку 2.

Апарат прилаштовується таким чином. Після фіксації апарата на нижній щелепі, щоб стиснути губи та закрити рот, пацієнт повинен охопити пелот нижньою губою, що можливо лише при висуванні нижньої щелепи уперед. Під час стулювання губ понижується активність м'язів підборіддя, підвищується активність m orbicularіs oris. Ріст фронтальної ділянки, як і всієї нижньої щелепи в довжину, звільнюється від негативного впливу нижньої губи. По обидва боки губного пелоту відходить активний елемент, котрий виконаний у вигляді петель. Верхня заокруглена частина петлі повинна торкатися вестибулярної поверхні коронок зубів верхньої щелепи. Нижній край петель запроваджують в пластмасу пелота. При стулюванні губ активний елемент виконує роль площини, яка діє в сагітальному напрямі, тому що передає тиск нижньої губи на верхній зубний ряд. Це приводить до ретрузії фронтальних зубів верхньої щелепи. Активний елемент можливо коректувати в сагітальному та трансверзальному напрямках. Якщо необхідно збільшити силу тиску на той чи інший зуб верхньої щелепи, необхідно коректувати петлі в сагітальному напрямі. Щоб збільшити чи зменшити площу наданого зусилля, треба коректувати петлі за шириною. В той же час активний елемент відіграє роль заслінки i ліквідовує попадання нижньої губи під верхні фронтальні зуби. Апарат виготовляється в оклюдаторі після попереднього визначення конструктивного прикусу у пацієнта. В деяких випадках, для усунення зміщень нижньої щелепи в бік, в бокових ділянках з язикової сторони додаємо похилі площини.

Апарат запропонованої конструкції застосовувався для лікування 25 дітей з прогнатичним прикусом. У результаті була ліквідована протрузія фронтальних зубів верхньої щелепи в 23 випадках, зменшена протрузія - в 2; верхня щелепа збільшилась в ширину у 25 дітей; заднє положення нижньої щелепи ліквідовано у 21 пацієнта; відбувся ріст нижньої щелепи по сагіталі y 25 дітей.

Наводимо приклад з історії хвороби пацієнтки ДП— 4 років.02.04.91р. Скарги: на неправильне співвідношення зубних рядів, наявність щілини між передніми зубами. В анамнезі звичне смоктання нижньої губи.

Об-но. Обличчя симетричне. Носо-губні складки сгладжені. Рот відкритий. Нижня губа попадає під верхні фронтальні зуби. Складка підборіддя дуже виражена. Стан прикусу: сагітальна щілина до 8 мм. (Мал. 3а).

Співвідношення на іклах та молярах зліва нейтральне, праворуч - дистальне (дисталізація на величину горбка моляра); перекриття у фронтальній ділянці на величину коронки зуба; середня лінія між різцями співпадає з серединною лінією обличчя, верхній зубний ряд ширше нижнього в бокових ділянках на величину горбка моляра. Виміри контрольних моделей трьохдименсійним методом: трансверзальні виміри - нижня щелепа:Е(RL) -37 мм; D(RL) - 33,5 мм; С(К1)-260 мм; В(К1) -190 мм; верхня шелепа; E(RL)-37 mm; D(RL)-33 MM, C(RL) - 25 mm; B(RL) - 18 MM.; сагітальні виміри - нижня щелепа: АХ-24 мм; ВХ-21 мм; СХ- 17 мм, DX-9 мм; верхня щелепа: АХ - 39 мм, ВХ-32 мм; СХ-25 мм; DХ-18 мм; ЕХ-8 мм. Злектроміографія-ІІ ступінь порушення функціональної активності м'язів.

Діагноз: прогнатичний, глибокий, однобокий (праворуч)дистальний прикус.

Лікування: проведено заняття міогімнастики для кругового м'яза рота і м'язів, що висувають нижню щелепу уперед. Знято від тиски для апарата нової конструкції. 090491 р. Визначення конструктивного прикусу.09.04.91р. Корекція, активація та здавання апарату. Надані поради за доглядом та користуванням апаратом. 23.0991 р. Контрольний огляд. Зі слів матері, апаратом користувались тільки уночі.
Об-но. Обличчя симетричне. Носо-губні складки виражені помірно. Губи смикаються без напруги. Рот закритий. Стан прикусу задовільний. Ліквідована протрузія фронтальних зубів верхньої щелепи. (Мал. 3б).

Виміри контрольних моделей: Трансверзальні виміри - нижня щелепа Е(К1)-375мм. D(К1)-34мм; С(Кl)-2б мм. В0КL)-20 мм; верхня щелепа: Е (К1)-39мм; р(К1)-35мм. С(RI) - 28 мм; В(RI) - 20 мм. Сагітальні виміри - нижня IIIemena: AX -26 MM; BX-23 MM; CX - 19 MM; DX - 12 MM; BepxHH IIIe Iena: AX-34 MM; BX-30 MM; CX-25 MM; DX-18 мм; ЕХ -9 мм. Електроміографія — відновлення функціональної активності. Таким чином, апарат запропонованої нами конструкції діє на верхню щелепу в сагітальному напрямі, допомагає не тільки ліквідації протрузії фронтальних зубів, а й розширює зубо-альвеолярну дугу в бокових ділянках. Введені в апарат губні пелoти, сприяють росту

Мал. 3. Контрольні моделі пацієнтки ДА: а) до лікування, б) після лікування альвеолярного відростку нижньої щелепи. Орім того, розміщуючись в вестибулярній частині ротової порожнини, запропонована конструкція сприяє правильній укладці язика. В зв'язку з вищевикладеним матеріалом, можна зробити висновок, що розроблений ортодонтичний апарат може бути широковикористаний для лікування прогнатичного прикусу.

Література:

  1. Аникиенко А.А., Персин Л.С., Косырева Т.Ф. Сравнительная характеристика тонуса жевательных мышц у детей с ортогнатическим и прогнатическим глубоким прикусом до и после ортодонтического лечения // Стоматология - М.: Медицина, 1989 - N2 - С. 53-55.
  2. Головко Н.В. Особенности клиники прогнатического дистальногоприкуса у детей снарушенным носовым дыханием: Автореф. дис. ... кандмеднаук.-К., 1985 -15 с.
  3. Григорьева Л.П. Височно-нижнечелюстной сустав при дистальном прикусе и его изменения в динамике лечения: Автореф. дис. ... д-рамеднаук - К., 1973. - 33 с.
  4. Григорьева Л.П. Прогнатия -К., Здоровье, 1984-84 с.
  5. Куроедова В.Д. Состояние жевательных и височных мышц при дистальном прикусе и его изменения в динамике лечения. Автореф. дис. ...канд меднаук - К., 1981. - 31 с.
  6. Малыгин Ю.М. Клинико-морфологическая характеристика разновидностей постериального (дистального) прикуса и их лечение//Стоматология - М. Медицина, 1974 - N5 - С. 57-60.
  7. Персин Л.С. Клинико-рентгенологическая и функциональная характеристика зубочелюстной системы у детей с дистальной окклюзией зубныхpядов. Автореф. дис. ...д.мед.наук. -Москва, 1988 - 32 с.
  8. Смаглюк Л.В. Состояние прикуса и функциональная активность мышц челюстно-лицевой области у детей в возрастной период от 3 до 6 лет в норме и при различных формах прогнатического соотношения зубных рядов: Автореф. дис...кандмеднаук -Полтава, 1992 - 19 с.
  9. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М. Взаимосвязь местных и общих нарушений организма при аномалиях зубочелюстной системы. - Методические рекомендации.-М., 1977 - 22 с.
  10. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М. Лечение дистального прикуса по методу Френкеля - Методические рекомендации - М., 1978 - 33 с.

Резюме

З метою підвищення ефективності лікування прогнатичного прикусу, усунення шкідливої звички смоктання і закушування нижньої губи, пропонується нова конструкція ортодонтичного апарату (позитивне рішення на винахід, заявка 4892245/14).

Апарат апробований на 25 хворих і широковикористовується в ортодонтичній практиці м. Полтави. Вивчення діагностичних моделей у дітей, яких вилікували, довело, що апарат сприяє усуненню протрузії фронтальних зубів, розширенню верхньої щелепи і бокових дільниць, стимулює ріст в довжину апікального базису нижньої щелепи і нормалізує співвідношення щелеп в сагітальному напрямку.

Лечение прогнатического прикуса у детей предложенным аппаратом новой конструкции

С целью повышения эффективности лечения прогнатического прикуса, устранения вредной привычки сосания и закусывания нижней губы предлагается новая конструкция ортодонтического аппарата (положительное решение на изобретение, заявка 4892.245/14).

Аппарат апробирован на 25 больных и широко используется в ортодонтической практике г. Полтавы. Изучение диагностических моделей вылеченных детей показало, что аппарат способствует устранению протрузии фронтальных зубов, расширению верхней челюсти в боковых участках, стимулирует рост в длину апикального базиса нижней челюсти и нормализует соотношение челюстей в сагитальном направлении.

The prognatic bite treatment in children with the help of the new apparatus Summary

A new construction of the orthodontic apparatus is being proposed with the aim to improve the effectiveness of class II, the division 1 malocclusion treatment, the removal of sucking habit and biting the lower lip (positive solution of the investigation, claim for 4892.245/14). The apparatus proposed was used in 25 patients and it is widely used in orthodontic practice in Poltava. The study of diagnostic models of the children has shown that the apparatus is of great help in removing protrusion of the front teeth, widening the upper jaw in its lateral parts, it stimulates the growth of the lower jaw in the length and normalizes the correlation of jaws in the saggital direction.

Л.П. Григорева, Л.В. Смаглюк,
Українська медична стоматологічна академія,
кафедра стоматології дитячого віку