Ортодонтичне лікування дітей з вродженою кризною односторонньою щилиною верхньої губи та піднебіння після уранопластики

Вроджені щілини щелепно-лицьової ділянки складають 8-30% від загальної кількості вадів людського тіла (3, 4, 6). Однак, в зв'язку з погіршенням екологічного стану, кількість народжуваних дітей з такою патологією останнім часом збільшилась. Тому питання надання ортодонтичної допомоги дітям з різними зубощелепними аномаліями, що обумовлені вродженими щілинами, залишається актуальним.

Об'єкти і методи дослідження

Об'єктами дослідження були діти з крізною односторонньою щілиною верхньої губи та піднебіння, яким у 5-6 років була зроблена уранопластика. Першу групу складали 65 дітей з даним видом щщілини, яким не проводили ортодонтичне лікування. В другу групу увійшли 22 дитини, котрим призначили ортодонтичне лікування після уранопластики. Вивчалися діагностичні моделі щелеп у вишевказаних хворих за методом Pont, Korkchaus, Howes (7,8).

Результати дослідження

У хворих з вродженою крізною односторонньою щілиною верхньої губи та підннебіння має місце складний комплекс порушень будови верхньої щелепи, піднебіння, прикусу як до оперативного втручання на губі та піднебінні, так і після нього. Спостерігається звуження верхньої зубної дуги та апікального базису, скорочення передньої частини верхньої щелепи, піднебіння стає пласким, площа його зменшується. В результаті таких зміну пацієнтів з даним видом патології формується прогенічний нейтральний прикус.

Враховуючи це, нами запропоновано нову конструкцію ортодонтичного апарату (9), який стимулює кріст апікального базису верхньої щелепи в сагітальному ті трансверзальному напрямках, і завдяки котрому зникає тиск м’яких тканин щік та рубцево-зміненої верхньої губи на альвеолятний гребінь. Апарат сполучної дії, за способом та місцем дії - однощелепний, за місцем розташування - внутрішньоротовий, за видом конструкції - пластиночний, за способом фіксації - змінний. Апарат складається з функціонально-діючих елементів - щокових та губних пелотів, з’єднаних між собою пружинами і стимулюючих зріст апікального базису вепхньої щелепи та механічно-діючого єлементу - гвинта, що розташований вздовж або у поперек, в залежності від необхідної дії в сагітальному або в трансверзальному напрямках.

На лікування було взято 22 дитини з вродженою крізною односторонньою щілиною верхньх губи та піднебіння. Проведено спостереження за станом прикусу у трьох груп дітей: першу групу склали хворі у кулькості 22 чоловік з даним видом щілини 5-6 років до уранопластики; в другу групу увійшли 12 пацієнтів через рік після уранопластики та наступного ортодонтичного лікування; в третю групу віднесені 10 дітей через два роки після оперативного втручання ні піднебінні та наступного ортодонтичного лікування апаратом нашої конструкції.

В план лікування входили такі заходи: усунення дефекту твердого та м’якого піднебіння (уранопластика); формування куполу піднебіння; ортодонтична профілактика та лікування аномалій прикусу після уранопластики.Уранопластика дітям з вродженою крізною односторонньою щилиною верхньої губи та піднебіння проводилась в 5-6 років перед якою виготовляли захисну пластинку. Важливим моментом після уранопластики є формування висоти склепіння піднебіння. З цією метою використовували цю ж захисну пластинку, на яку накладали термопластичну масу “ Стенс”. Паралельно з цим призначався пальцевий масаж піднебіння по 10-15 хвилин 3-4 рази на день. Через місяцт пропонувався сконструйований нами ортодонтичний апарат яким хворі користувалися за такою схемою: протягом першого тижня тривалість активного лікування складала 7 годин в день; далі, протягом 3-4 тижнів, увесь день, за винятком часу, призначеного на їжу; через місяц рекомендували носити ортодонтичний апарат і вночі (цілодобово).

При цьому гвинт розкручували на ¼ на тиждень. В таблиці №1 наведені дані співвідношення розмірів зубних рядів та апікального базису у дітей з вродженою крізною односторонньою щелиною верхньої губи та піднебіння після уранопластики, яким визначався наведений метод ортодонтичного лікування і котрі обходились без нього.

Нами встановлено, що у хворих, які користувались ортодонтичним апаратом нашої конструкції, спостерігається равномірний зріст верхньої щелепи і навпаки. У дітей без ортодонтичного лікування відзначається затримка росту верхньої щелепи як в трансверзальному, так і в сагітальному напрямках (t>2).

Ефективність запропонованого ортодонтичного лікування можна простежити в динаміці. Проведене нами вимірювання діагностичних моделей щелеп у даної групи пацієнтів показало, що протягом двох років після уранопластики спостерігається рівномірний зріст верхньої та нижньої щелеп. Співвідношення розмірів зубних рядів та апікального базису у хворих з вродженою крізною односторонньою щілиною верхньої губи та піднебіння, які одержували згадане ортодонтичне лікування, мають незначні відхилення від середньої індивідуальної норми.

Обговорення результатів дослідження

З даних нашого дослідження можна зробити висновок, що у дітей з вродженою крізною односторонньою щілиною верхньої губи та піднебіння після уранопластики порушується ріст верхньої щелепи. З кожним роком збільшується ступінь звуження і деформації верхньої зубної дуги, пласким стає піднебіння, зростає важкість прогенічного прикусу.

В літературі ми знайшли відомості лікування зубощелепних аномалій у дітей з даним видом щілини за допомогою ортодонтичних апаратів, які мають гвинти та пружини для механічного розширення верхньої щелепи (1, 2, 5 ). Проте ці апарати змінюють тільки нахил зубів і зовсім не стимулюють зріст апікального базису верхньої щелепи.

Конструкція ж нашого ортодонтичного апарату сприяє росту апікального базису верхньої щелепи. Після проведеного ортодонтичного лікування, нормалізується форма обличчя, висота склепіння піднебіння, довжина і ширина верхньої зубної дути, апікального базису i прикусу в цілому. Усе це дає підстави рекомендувати запропонований метод лікування для використання в практичній медицині.

Література:

  1. Бабов Е.Д. Лечение сужений верхней челюсти в комплексе реабилитации больных с врожденными незаращениями верхней губы и неба у материалы УП съeзда стoматологов у ССР. Комплексное лечение и профилактика стоматологических заболеваний.- Киев, 1989, 120-121c.
  2. Гранчук Г.Н. Размеры зубных рядов и лицевого скелета у взрослых при зубочелюстных деформациях, обусловленных врожденным несращением челюстно-лицевой области// Стоматология - 1987.-Т. 66. No 2. С. 63-66.
  3. Губская А.Н. Вторичные деформации челюстно-лицевой области при врожденных расщелинах губы и неба. -Ташкент. - Медицина - 1975. 104 с.
  4. Гуцан А.Э. Врожденные расщелины верхней губы и неба. Актуальные аспекты проблемы (под ред.Г.А.Ботезату). - Кишинев:Штиинца. 1980, 142 с.
  5. Мессина В.М. Деформации зубочелюстной системыудетей с полными односторонними и двусторонними расщелинами губы, альвеолярногоотростка и неба: Автореф. ...канд.мед.наук. - M. 1971. 22c.
  6. Рубежова И.С., Котов Г.А., Жданов П.П., Тюкалов К.В. Раннее комплексное лечение врожденных аномалий развития лица, как фактор профилактикитяжелых деформаций челюстнолицевой области // Тез докл. V. Всерос, съезда стоматологов "Профилактика стоматологических заболеваний". - М., 1988. -С. 171.
  7. Ужумецкене И.И. Методы исследования в ортодонтии.-М., 1970 - 198c.
  8. Снагина Н.Г., Лобзин В.И. Методы изучения диагностических моделей челюстей. Методическое письмо.-М., 1972 -16 с.
  9. А.С. 1695909 СССР, мки А-61 с 7/00 ортодонтический аппарат (ЛП.Григорьева, Л.Б. Галич) - Опубл. 07.1291, N 45.
  10. Weinreich A. Kieferorthopadische Prophylaxe II: Lippendysfunktionen. Mundatmuny, was tun? Poliklinik für Kieferorthopädie der Universitat dem Phillip-l-Restaurative-Lahnmed, 1991, May, 813, 149-54.

Резюме

Запропонована нова конструкція ортодонтичного апарату та методика лікування зубощелепних аномалій у дітей з вродженою крізною односторонньою щілиною верхньої губи та піднебіння після уранопластики. Ефективність даної методики перевірена в процесі спостереження за 22 дітьми зданою вадою розвитку, яким в 5-6 років після операції призначався ортодонтичний апарат. Протягом двох років спостерігається рівномірний зріст верхньої щелепи в сагітальному та трансверзальному напрямках. Це дає можливість рекомендувати запропоноване ортодонтичне лікування для в икористання впрактичній медицині.

Ортодонтическое лечение детей с врожденной сквозной односторонней щелью верхней губы и неба после уранопластики

Предложена новая конструкция ортодонтического аппарата и методика лечения зубочелюстных аномалий у детей с врожденной сквозной односторонней щелью верхней губы и неба после уранопластики. Эффективность данной методики подтвердилась в процессе лечения 22 детей с названным пороком развития, которым в 5-6 лет после операции назначался ортодонтический аппарат. На протяжении двух лет наблюдается равномерный рост верхней челюсти в сагитальном и трансверзальном направлениях. Это дает возможность рекомендоватъ предложенное ортодонтическое лечение для применения в практической медицине

Orthodontic treatment of children with the inborn through one-side fissure of the upper lip and the palate after uranoplastica

Summary

A new construction of the orthodontic apparatus and methods of curing tooth-jaw anomalies in children with the in born unilateral through cleft of the upper lip and the palate are proposed. The effectiveness of the methods was approved in the process of treating 22 children with such a defect who were administered the orthodontic apparatus after the operation at the age of 5-6. For two years the even development of the upper jaw in the sagittal and transversal directions has been observed. It gives the opportunity to recommend the proposed orthodontic methods to be used in practical medicine.

Л.П. Григор"єва, Л.Б. Галич,
Українська медична стоматологічна академія,
кафедра стоматології дитячого віку