Розповсюдженість та інтенсивність карієсу і зубощелепних аномалій у дітей, які народились від батьків ліквідаторів аварії ЧАЄС

На розповсюдженість та інтенсивність стоматологічних захворювань чинять вплив певні фактори, серед яких і радіоактивне опромінювання (1, 2, 3, 4). Застосування дистанційних методів променевої терапії в період гiстогенезу зубних тканин, за даними Г.М. Барера (1983), призводить до значних порушень в розвитку зубів. Ним же встановлено, що в строки більше 4-х місяців після використання методу променевої терапії, в 58,4% випадків виникало руйнування твердих тканин зубів.

Л.М. Полторацька (1974) вивчала стан порожнини рота у дорослих, які зазнали дії променевого опромінення. Серед них значно підвищилась частота захворювань пародонту і на карієс (до 100%). За даними Ем. Мельниченка зі співавторами (1993), в Білорусії після аварії на ЧАЕС, зросла кількість гінгівітів, пародонтитів, ГГС, кандидозів, лімфаденітів.

Але в доступній для нас літературi немає даних про стан порожнини рота у дітей, які народились від ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Тому мета нашого дослідження-вивчення інтенсивності та розповсюдженості стоматологічних захворювань у цієї категорії дітей.

Матеріал і методика

Нами обстежено 146 дітей в віці від 2 до 6 років, які народились від ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Діти розподілились за віком таким чином:2-3 роки—51; 4 роки—27; 5 років—39; 6 років—29 дітей. Окрім того, обстежено 157 дітей контрольної групи (2-3 роки—31; 4 роки—47; 5 років—20; 6 років—59дітей).

Порожнина рота оглядалась за методикоюВ003(1989). У кожної дитини визначалась інтенсивність карієсу за індексом kn зубів, а також вивчалась поширеність карієсу та зубощелепних аномалій. Цифровий матеріал, одержаний в результаті дослідження, був оброблений з використанням критерію Стьюдента-Фішера (5). Результати вважали достовірними при Рs005; 22.

Результати дослідження та їх обговорення

Проведені дослідження з вивчення стоматологічного статусу дітей, які народились від ліквідаторів aвapiї на Чорнобильській АЕС, дозволили визначити у них поширеність та інтенсивність карієсу і зубощелепних аномалій, (таблиця 1).

Встановлено, що карієс у дітей, батьки яких зазнали дії радіоактивного опромінення, зустрічається вже в віці 2-3 років (19,6+8,7%). Розповсюдженість його підвищується з віком і досягає максимуму в 6 років (69,048.9%).

Такаж тенденція в розвитку карієсу відзначена і у дітей контрольної групи, але ж показники розповсюдженості карієсу у цих дітей дещо нижчі інтенсивність карієсу зубів у дітей 2-3 poків складає 0,5 в обох групах. У чотирьохрічних дітей, які народились від ліквідаторів аварії на ЧАЕС, спостерігається значний приріст інтенсивності карієсу. У віці 5-6 років процес стабілізується.

У дітей контрольної групи спостерігали рівномірний приріст інтенсивності карієсу від 3 до 4 років та від 4 до 5 років. Порівнюючи ці дві групи дітей (ліквідаторів та контрольної), були відзначені вірогідні різниці в інтенсивності карієсу тільки в віці 4 років (Р«005). Зубощелепні аномалії зустрічаються однаково часто в дітей обох груп у всіх вікових періодах (таблиця2).

Але ж у дітей 6 років кількість їх зменшується до 35,6+6,2% і 379+9,3% (відповідно). Найбільш часто зустрічаються різновиди прогнатичного прикусу — 60,9% в структурі зубощелепних аномалій, (таблиця 3). Причини його виникнення —неправильне штучне годування, шкідливі звички смоктання, порушене носове дихання та ін. Із одержаних даних можна обумовити висновок про необхідність проведення профілактичних заходів з метою запобігання стоматологічних захворювань у дітей, які народились від батьків-ліквідаторів aвapiї на ЧАЕС, починаючи з перших днів їхнього життя.

Література:

  1. Барер Г.М. Лучевые поражения зубов: Автореферат дис. док. - М. - 1983. - 28 с.
  2. Мельниченко Э.М., Леус Л.И., Горбачева К.А., Белик Л.П, Гулько Е.М., Остроненцкая Г.К., Пылева О.В., Шугля Л.В. Предварительный анализ стоматологической заболеваемости детей Белоруссии после аварии на Чернобыльской АЭС. // Стоматология -1993. - N2.- С. 67.69.
  3. Полторацкая Л.И. Клинико-физиологическое состояние полости рта улиц, имеющих длительный контакт с ионизирующим излучением. Автореферат канд дис. -Ташкент. - 1974 -18 c.
  4. Кошель И.В., Румянцев А.Г. Состояние здоровья детей, подвергшихся воздействию малых доз радиации через 1 год после аварии на Чернобыльской АЭС //Педиатрия. -1991, No12. - с 13-16.
  5. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика —Л.: Медицина 1974 384 с.

Резюме

При обстеженні 146 дітей 2-6 років, батьки яких приймали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, виявлено високу розповсюдженість стоматологічних захворювань. Зубощелепні аномалії відмічено у 52,846,2% обстежених дітей (в контрольній групi у 38,8+6,4% дітей). Найчастіше зустрічається прогнатичний прикус (більш як у 50% в структурі зубощелепних аномалій), виникнення якого пов'язане з неправильним годуванням дитини, наявністю шкідливих звичок смоктання, порушеним носовим диханням.

При вивченні стану твердих тканин зубів, карієс виявлено у 19,648,7%—69,0+8,9% дітей в віці від 2 до 6 років. Найбільший показник інтенсивності карієсу спостерігається в віці від 3 до 4 років.

Одержані дані дозволили зробити висновок про необхідність диспансерного спостереження і проведення профілактичних заходів серед дітей, які народилися вiд батьків-ліквідаторів аварії на AEC.

Распространение, интенсивность кариеса и зубочелюстных аномалий у детей, которые родились от родителей-ликвидаторов аварии на ЧАЭС

При обследовании 146 детей 2-6 лет, родители которых принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, обнаружена высокая распространенность стоматологических заболеваний. Зубочелюстные аномалии выявлены у 52,816,2% обследованных детей (в контрольной группе у 38,816,4 % детей). Чаще всего встречается прогнатический прикус (больше чем у 50 % в структуре зубочелюстных аномалий), возникновение которого связано с неправильным вскармливанием ребенка, наличием вредных привычек сосания, нарушением носового дыхания.

При изучении состояния твердых тканей зубов, кариес обнаружен у 19,618,7 %—69048,9 % детей в возрасте от 2 до 6 лет. Наибольший показатель интенсивности кариеса отмечается в возрасте от 3 до 4лет. Полученные данные указывают на необходимость диспансерного наблюдения и проведения профилактических мероприятий среди детей, которые родились от родителей-ликвидаторов аварии на ЧАЭС

The spreading and intensity of caries and teeth-jaw anomalies in children born from the parents the ChâES break-down liquidators

Summary

The investigation of 146 children aged 2-6 whose parents took partin the liquidation of the Chernobil Atomic Elecro-Station break-down in 1986 showed a high spread of dental diseases. Teeth-jawanomalies are presentin 52.8+6.2% of the children examined (38.8+6.4% in the control group of children). The prognaticbite is the most widely spread (more than 50% in teeth-jaw anomalies). It is connected with the incorrect feeding of the child, the harmful habits of sucking, the disturbed nasal respiration.

Caries was found in 196+8.7%– 69.0+8.9% of children aged 2-6 while studying the hardtissues ofteeth. The increase of caries intensity is mostly evident at theage of 3-4

The data received make it possibleto drawa condusion thata dispensary control and prophylactic measures are necessary to be carried out among children who were born from the liquidators of the ChAES break-down.

Л. Ф. Каськова,
Українська медична стоматологічна академія,
кафедра стоматології дитячого віку